Modlitba za Jubilejný rok 2025

 

Otče na nebesiach,

vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, našom bratovi,

si nám daroval vieru

a skrze Ducha Svätého si do našich sŕdc vlial lásku.

Daj, nech viera a láska prebudia v nás

blaženú nádej na príchod tvojho kráľovstva.

 

Nech nás tvoja milosť premení

na starostlivých pestovatel’ov semien evanjelia,

ktoré zúrodnia l’udstvo a vesmír

v dôvernom očakávaní

nového neba a novej zeme,

keď sa po porážke zlých mocností

navždy zjaví tvoja sláva.

 

Nech milosť tohto jubilea

oživí v nás  pútnikoch nádeje

túžbu po nebeských dobrách

a vyleje  na celý svet

radost' a pokoj

nášho Vykupitel’ a.

Tebe, svätý Bože,

nech je vo večnosti

chvála a sláva na veky vekov.

Amen

Firma-PAPA-Francesco.png