Gebed Jubeljaar 2025

Vader in de hemel,

Gij hebt ons het geloof geschonken

in uw Zoon Jezus Christus, onze Broeder,

en door de Heilige Geest

hebt Gij de vlam van liefde in ons hart ontstoken.

Wek in ons de zalige hoop

op de komst van uw Rijk.

 

Maak ons door uw genade tot zaaiers

die onvermoeibaar het zaad van het Evangelie uitstrooien.

Laat door dit zaad de mensheid en de hele schepping opbloeien

in de vaste verwachting

van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,

waar de machten van het kwaad zijn overwonnen

en uw heerlijkheid zich voor altijd openbaart.

 

Moge de genade van het Jubeljaar

in ons, Pelgrims van Hoop,

het verlangen sterken naar de hemelse gaven

en aan heel de wereld

de vreugde en de vrede schenken

van onze Verlosser.

Aan U, God, die voor altijd gezegend zijt,

zij lof en eer in de eeuwen der eeuwen.

Amen. 

Firma-PAPA-Francesco.png