Panalangin ng jubileo

Amang nasa langit,

ang pananampalatayang kaloob mo sa amin sa pamamagitan ng iyong Anak 

at aming kapatid na si Hesukristo 

at ang alab ng pagibig 

na pumupuno sa aming mga puso 

sa pamamagitan ng Espirito Santo, 

nawa’y pumukaw sa aming mga umaasa 

sa pagdating ng iyong Kaharian.

 

Sa iyong biyayang bigay,

gawin mo kaming masisipag na tagapaghasik ng binhi ng mabuting balita 

na siyang magpapalago sa sangkatauhan at sansinukob, 

taglay ang pag-asang darating ang bagong langit at bagong lupa,

at ang kapangyarihan ng Kasamaan ay lubusan ng mapuksa, 

at tuluyan ng mahayag ang iyong kaluwalhatian.

 

Ang grasya ng Jubileo 

ay pumukaw nawa sa ating mga Manlalakbay ng Pag-asa, 

sa pananabik sa makalangit 

na  kayamanan at mapalaganap namin 

sa buong mundo ang kasiyahan at kapayapaan 

ng ating Manunubos.

 

Sa Iyo, aming walang-hanggan at mapagpalang Diyos,

ang lahat ng papuri at kaluwalhatian magpasawalang hanggan.

 

 Amen.

Firma-PAPA-Francesco.png